Wat is een beëindigingsovereenkomst?

Een beëindigingsovereenkomst kan worden gebruikt om een arbeidsovereenkomst in Nederland te beëindigen. Aangezien arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd naar Nederlands recht niet eenzijdig door de werkgever kunnen worden opgezegd, moet de werkgever de beëindiging langs een van de beschikbare wegen bewerkstelligen.

Het behoeft geen betoog dat de eenvoudigste en goedkoopste manier om het dienstverband te beëindigen doorgaans een beëindiging met wederzijds goedvinden zal zijn. In de laatste situatie wordt de beëindiging meestal vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst.

Waarom zou u een beëindigingsovereenkomst gebruiken?

Volgens de Nederlandse wet is het vereist dat de overeenkomst tot beëindiging van het dienstverband schriftelijk wordt gesloten. Anders kan de werkgever niet stellen dat de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk is geëindigd en kan de werknemer aanspraak maken op loon.

Voor de werknemer is het raadzaam om de overeengekomen voorwaarden van de beëindiging schriftelijk vast te leggen om nakoming te kunnen vorderen van de verplichtingen die de werkgever met het oog op de beëindiging is aangegaan, zoals de betaling van een ontslagvergoeding of een kwijtschelding van postcontractuele verplichtingen. In sommige gevallen zal de werknemer ook een beëindigingsdocument nodig hebben om een werkloosheidsuitkering te verkrijgen.

Worden beëindigingsovereenkomsten naar Nederlands recht erkend?

Beëindigingsovereenkomsten worden naar Nederlands recht erkend. Bovendien beveelt het UWV aan dat partijen hun wederzijdse instemming over de beëindiging vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. De rechter zal de vaststellingsovereenkomst in beginsel in stand laten.

Worden er eisen gesteld aan de vorm van de beëindigingsovereenkomst?

Zoals gezegd is het vereist dat de overeenkomst in schriftelijke vorm wordt opgemaakt. Ook moet de overeenkomst een zinsnede bevatten waarin de werknemer eraan wordt herinnerd dat hij de wettelijke mogelijkheid heeft om de overeenkomst binnen een bedenktermijn van 14 dagen op te zeggen. Om een nuttig beëindigingsdocument te zijn, moet de overeenkomst verder ten minste de namen en functies van de partijen, een verwijzing naar de arbeidsovereenkomst en de einddatum van het dienstverband bevatten. Meestal wordt bij het bepalen van de einddatum de contractuele opzegtermijn in acht genomen, maar het is mogelijk om overeen te komen dat hiervan wordt afgeweken.

Een zeer elementair formulier van een beëindigingsovereenkomst is te vinden op de website van het UWV. Het formulier dat het meest wordt gebruikt bevat veel standaardclausules die in de loop der jaren hun waarde hebben bewezen.